Predstaviti vam želimo kraje, katerih glavni potenciali so prav njihova prvobitnost, tradicija in kultura. Zlasti pomembne se nam zdijo naslednje točke, ki so tesno povezane s cilji Alpske konvencije: filozofija turizma, zunanja podoba kraja in alpski pridih, hribovsko kmetijstvo in upravljanje gorskih gozdov, varstvo narave in krajine, okolju prijazna mobilnost/promet, komunikacija in izmenjava informacij.
Pri sprejemu novih občin bodo upoštevani strogi kriteriji.

Bližina brez nespoštljivosti
Užitek na visoki ravni
Gibanje z lastno močjo
Poživljanje brez mrzlice
Živahnost brez hrupa

Gorniške vasi se zavestno zavzemajo za izvajanje protokolov Alpske konvencije. Alpska konvencija je mednarodni sporazum, sklenjen med 8 alpskimi državami ter Evropsko unijo glede trajnostnega razvoja in varstva Alp.

Filozofija gorniških vasi zajema naslednja področja, na katerih temeljijo tudi strogi kriteriji za izbiro občin:

Naloga in funkcija gorniških vasi

Gorniške vasi so zgledna regionalna razvojna jedra v trajnostnem alpskem turizmu, ki imajo ustrezno tradicijo. Planincem zagotavljajo privlačno turistično ponudbo, pohvalijo se lahko z odlično krajinsko in okoljsko kakovostjo ter se zavzemajo za ohranitev krajevnih kulturnih in naravnih vrednot. Kot kompetenčni centri gorniške vasi stavijo na lastno odgovornost, sposobnost in suverenost ter na poznavanje okolja in odgovorno obnašanje gostov v gorah.

Zgledno ravnanje gorniških vasi pomeni tudi, da skladno z in ob samoumevnem upoštevanju veljavnih pravnih določil in programov stremijo k izvajanju ciljev trajnostnega razvoja v alpskem prostoru.

Filozofija turizma

V ospredju je alpinizem v vseh oblikah in zavedno, celostno doživljanje narave, ki vključuje: telesni napor, upoštevanje alpinistične stopnje zahtevnosti, usposobljenost in obvladovanje tveganja v gorah, užitek v naravnih lepotah, upočasnitev.

To za krajevne ponudnike turističnih storitev pomeni posebno zmernost pri tehničnem opremljanju gorskih predelov.

Nastanitev gostov je omejena na majhne nastanitvene objekte, pri čemer imajo prednost uveljavljeni ponudniki.

Značilnost planinskih postojank je, da gre za visoko ležeča prenočišča s karakterjem postojank, ki funkcionalno dopolnjujejo in ohranjajo dolgoročno prenočitveno dejavnost v dolini.

Zunanja podoba in videz kraja

Gorniške vasi namenjajo ogromno pozornosti kakovosti gradnje. Zlasti se trudijo, da bi se zgradbe in naprave po velikosti, izbiri materiala in obliki ujemale s tipičnim krajevnim videzom.

Hribovsko kmetijstvo, upravljanje gorskih gozdov

Hribovsko kmetijstvo ter upravljanje gorskih gozdov in planšarij so izrednega pomena za delovanje in videz gorniških vasi. Gre za ravnovesje med sodobnimi tehnikami obdelave, premišljenimi donosi, ekološko stabilnim celotnim stanjem in turistično skladno tradicionalno krajino.

Cilj je tesna povezava med pridelovalci in potrošniki na lokalni in regionalni ravni ter trajna ohranitev in nega tipičnih elementov tradicionalne krajine.

Turistična uporaba planšarskih objektov pri tem ne sme ogrožati njihove vodilne kmetijske funkcije. Pri tem je treba zlasti paziti na to, da na področju planšarij ne prihaja do dodatnega motoriziranega prometa.

Varstvo narave in krajine

Gorniške vasi si prizadevajo za trajnostno ohranitev in nastanek novih zaščitenih območij. Občine so pri tem aktivni partnerji pri vzdrževanju in skrbi za ta območja.

Mobilnost / promet

Gorniške vasi se posebej potrudijo za goste, ki želijo določen kraj obiskati brez lastnega motornega vozila. Občine si aktivno prizadevajo za ohranitev in izboljšanje javnega potniškega prometa, pri čemer so posebej pozorne na potrebe gostov.

Komunikacija in izmenjava informacij

Gorniške vasi redno medsebojno izmenjujejo izkušnje in razpravljajo o vseh pobudah, ki jih prejmejo tako od znotraj kot od zunaj.